Jednání ČKCHL

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČKCHL KONANÉHO DNE 18.3.2017

Jednání se zúčastnili:
Elen Hlaváčová, Eva Najmanová, Zuzana Woidigová Ducháčová, Věra Sokolová, Milena Fantová, Dana Pulíčková, Zuzana Máderová
Host: Eduard Woidig

Zahájení:
Na úvod jednání shrnula předsedkyně klubu Elen Hlaváčová historii klubu a zmínila se o úspěších na poli chovu lam alpak (vyjmutí zvířat z kategorie nebezpečná zvířata, sestavení a zajištění výroby krmné směsi pro lamy a alpaky, zřízení internetových stránek, odzkoušení výroby prošívaných pokrývek z vlny 2.jakosti).

Jednání:
Dále se pozastavila nad problematikou schopnosti členů klubu se jednou do roka sejít na ČS. V roce 2016 se ČS nekonala, protože účast potvrdilo jen velmi málo členů a schůze by nebyla usnášení schopná. Na zvážení dala návrh zda ČKCHL zachovat nebo ho zrušit. Zároveň požádala o zproštění funkce předsedkyně klubu.

Proběhla diskuse k těmto otázkám a přítomní členové odhlasovali následující:

 • Zachovat ČKCHL.
 • Novým předsedou se stává paní Zuzana Máderová.
 • Členský příspěvek se zvyšuje na 200 Kč na rok.
 • Klub uspořádá tématickou akci/přednášku/školení k chovu lam a alpak s praktickými ukázkami přímo v některém z chovů.
 • Novým členem se stává pan Woidig, který převezme správu internetových stránek, provede jejich oživení a modernizaci.

Paní Eva Najmanová informovala o stavu účetnictví klubu – pohyby a zůstatky na účtu ve FIO bance a na pokladně. Zajistí vybrání členských příspěvků na rok 2017 od nepřítomných členů, přítomní členové zaplatili na jednání klubu. Dále informovala o členské základně – klub má 15 členů.

Zpracovala: Eva NajmanováZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČKCHL KONANÉHO DNE 21. 11. 2015

Jednání se zúčastnili:
Elen Hlaváčová, Eva Najmanová, Milena Fantová, Dana Pulíčková, Jana Dufková
Hosté: Lenka Volfová, Hana Marková, Jiří Švanda

Zahájení:
Jednání zahájila předsedkyně klubu paní Elen Hlaváčová zprávou o činnosti klubu v roce 2015.

Jednání:
Následovala zpráva pokladníka klubu o financích klubu na účtu ve FIO bance a na pokladně. Bylo odsouhlaseno, že bude proplaceno občerstvení na jednání. Dále Eva Najmanová informovala o členské základně – klub má 18 členů a 5 příznivců. Členské příspěvky za rok 2015 mělo zaplaceno 6 členů. Následně po jednání doplatili členské příspěvky 4 členové. Na stránky klubu bude vyvěšena informace o platbě členských příspěvků na rok 2016.

Pokud "člen" neuhradí příspěvek do 1. května 2016 přestává být členem (číslo účtu 2000586784, kod banky 2010 ).
Po tomto datu bude zaktualizován seznam členů klubu.

Byly projednány změny ve složení výk. rady klubu. Funkci místopředsedy a pokladníka bude nadále zastávat Eva Najmanová. Člen pro vlnařství a člen pro registraci - tato mísla byla zrušena.

Paní doktorka Táňa Husáková byla zvolena čestnou členou klubu.

Na závěr jednání proběhla prezentace vlněných přikrývek z lamí vlny 2. jakosti. Účastníci si mohli prohlédnout varianty a byli seznámeni s technologií přípravy vlny pro zpracování do přikrývek. Byl jim poskytnut kontakt na firmu, která v ČR přikrývky vyrábí.

Závěr:
Přes setrvávající problémy s členskou základnou jsme konstatovali, že setkání jsou pro nás přínosná z hlediska výměny zkušeností a informací.

Zpracovala: Eva Najmanová
Ověřila : Elen HlaváčováZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČKCHL KONANÉHO DNE 12. 4. 2014

Jednání se zúčastnili:
E. Hlaváčová, J. Dufková, M. Langhammerová, E. Najmanová, T. Plocková, L. Mikulová, J. Mácha, J. Máchová, Ch. Sagstaterová


Zahájení:
Zahájení provedla předsedkyně klubu Ing. Elen Hlaváčová. Konstatovala, že jednání se účastní 8 členů ČKCHL. Informovala nás o fungování internetových stránek klubu, kde je také umístěn aktuální seznam členů klubu.

Jednání:
Vzhledem k tomu, že český registr lam alpak a lam krotkých nefunguje bylo dohodnuto, že budeme používat mezinárodní registr zvířat LAROY na stránkách www.lareu.org. Funguje spolehlivě, návod je i v českém jazyce a lze sledovat linii chovaného zvířete i v mezinárodním měřítku. Terezka Plocková vypracoval podrobný návod na registraci. Je nutno se nejdříve zaregistrovat jako chovatel a pak jednotlivá zvířata.
Při nákupu a prodeji zvířat je doporučeno zaměřit se na následující pravidla:

 • Zvířata by měla být očipována
 • Zvíře by mělo mít vyplněný indetifikační list – lze sehnat u pana Švandy, který je nechal vytisknout a za poplatek dodá.
 • Seznamte se s chovatelskými standardy (visí na stránkách klubu) a nakupujte a prodávejte zvířata, která jim odpovídají

Apelujeme na členy klubu, připomínka visí na stránkách klubu, aby zaplatili členský příspěvek na rok 2014 na nové číslo účtu u Fio banky a.s.: 2000586784/2010
Účet klubu je veden u KB a je spořící s dlouhou výpovědní lhůtou, což je komplikované při platbách. Vzhledem k tomu, že účetnictví převezme Eva Najmanová, z tohoto důvodu byl založen nový běžný účet u Fio banky a.s., kam budou současné prostředky ve výši 13 925 Kč převedeny. P. Najmanová se spojí s p. Máchou a zrealizují přebrání účetnictví a převedení peněz. Dále klub disponuje hotovostí ve výši 6 767 Kč.
Náklady spojené s dnešním jednáním budou hrazeny z peněz ČKCHL.

Závěr:
Pro zúčastněné bylo jednání opět přínosné, vyměnili jsme si mnoho zkušeností a rozhodně je třeba fungování klubu zachovat. Příští jednání navrhujeme uspořádat na Vysočině – Přibyslav. Je zde vhodný prostor a Přibyslav je zhruba uprostřed republiky. Dostupnost je i vlakem – trasa Praha – Brno. Termín bude upřesněn.

Zapsala Eva Najmanová, ověřila Elen Hlaváčová


Zápis z jednání ČKCHL konaného dne 6. 4. 2013

Přítomní:
Jana Dufková, Marcela Langhamerová, Zuzana Máderová, Eva Najmanová, Markéta a Vili Rieserovi, Christina Sagstaterová, Pavel Schwarzer a za Školní statek Humpolec Jiřina a Jan Máchovi

Jednání se uskutečnilo v příjemném prostředí restaurace Sparig, Holé Vrchy u Semčic, kterou vzorně spravuje její majitelka Jana Dufková.

Zahájení:
Přivítání provedl Jan Mácha, který omluvil předsedkyni Elen Hlaváčovou. Poté konstatoval, že je přítomno 8 členů ČKCHL. Ve stávajícím seznamu uvedeném na našich webových stránkách jsou uvedeny i nečlenové a to: manželé Benešovi, manželé Hanušovi, Anna Maláriková a Veronika Schwarzerová. Celkem tedy má k dnešnímu dni ČKCHL 30 členů. Navíc přišla ještě jedna přihláška a to pana Ing. Jozefa Pullmana z Malacek..

Jednání:
Christina Sagstaterová hovořila o tom, že již nebude dělat školení pro více zájemců na celý den, ale že bude dělat školení třeba pro menší počet zájemců, ale jen na polovinu dne. Tyto školení a semináře bude provádět operativně podle potřeby.
Bylo dále hovořeno o aktualizaci webových stránek. Stránky jsou založeny nově, ale v současné době nefunguje registr lam i chovatelů. Jan Mácha dostal za úkol, aby tuto skutečnost probral s předsedkyní Elen Hlaváčovou a spolu s ní i s Jirkou Švandou.
Marcela Langhammerová seznámila členy s finanční správou. K 31. 12. 2012 bylo na běžném účtu 19 954,85 Kč, v pokladně 417 Kč. V lednu 2013 bylo z účtu vybráno 5 000 Kč, na dnešní členské schůzi bylo vybráno 1 350,- Kč členských příspěvků od všech přítomných členů, takže zůstatek v pokladně k 6. 4. 2013 činí 6 767 Kč. Členové, kteří dosud nezaplatili členské příspěvky, tak ať učiní do konce dubna 2013 na číslo účtu 78-8713020497/0100 . Poté bude provedena inventura a aktualizace seznamu členů ČKCHL.
Jan Mácha hovořil o možnosti využít ČKCHL a jeho hlavičky při pořádání různých akcí a při podávání žádostí z různých grantových programů, které jsou vypisovány. Naposledy to bylo v Humpolci při pořádání výstavy lam, kdy jsme dostali dotaci na tisk propagačních letáků.

Závěr:
Na závěr bylo konstatováno, že je dobře, že se takto scházíme a i podle stanov ČKCHL se musíme alespoň jedenkrát ročně sejít. Termín a místo příštího setkání nebyl stanoven.

Zapsal: Jan Mácha, ověřila: Marcela Langhammerová


Zápis ze srazu ČKCHL - 21. 4. 2012

Přítomní:
Ing. Mácha, Ing. Hlaváčová, Sachtetter, Ing. Kunor, Ing. Heřmanský, Schvarcer, Rak, Doc. Fantová, Langhammerová

Hosté:
Ing. Máchová, Najmanová Eva, manželé Caskovi

Ostatní členská základna byla řádně omluvena. Manželé Caskovi přišli o chov lam, chtějí zůstat v ČKCHL jako sympatizující a žádají o informace z dění ČKCHL.


Zahájení:
Jednání ČKCHL zahájil stávající předseda Ing. Jan Mácha. Přivítal přítomné členy , poděkoval za dosavadní práci a přednesl svojí rezignaci na předsedu ČKCHL. Dále seznámil přítomné s body jednání a byla provedena kontrola hospodaření za rok 2011.

Jednání:

 1. Volba nového předsedy ČKCHL – hlasováním byla jednomyslně schválena Ing. Hlaváčová Elen.
 2. Zpracovat novou registraci členů ČKCHL (aktualizovat členskou základnu) - úkolu se zhostí Ing. Heřmanský, dodělat i počty zvířat u členů ČKCHL. Dále zpracovat ke členské základně, kdo za co zodpovídá, rozdělit členy dle krajů – farem.
 3. Registr zvířat – oslovit Jiřího Švandu, který měl registr na starosti a získat podklady (osloví Ing. Hlaváčová).

Diskuze:

 1. Doc.Fantová – referovala, že roste zájem o chov lam mezi studenty na Vysoké zemědělské škole v Praze.
  • Zachovat ČKCHL a více informací o jeho činnosti.
  • Podchytit pokud je to možné všechna zvířata chovaná v ČR.
  • Genetické zkoušky u lam (nabídka VZU Praha dojednat).
  • Hodnocení zvířat do budoucna i vytvoření Plemenné knihy.
  • Vytvořit zdravý chov lam v ČR.
 2. Paní Najmanová Eva – se rozhodla stát novým členem ČKCHL.

Závěr:
Na závěr bylo dohodnuté setkání ČKCHL u pana Raka na Zlínsku, které by se mělo konat v dubnu 2013, přesný termín bude stanoven.Registrace chovatele
Registrace zvířete