Řád ochrany lam při vystoupení

Řád ochrany lam při veřejném vystoupení nebo svodu organizovaném
českým klubem chovatelů lam

Čl. 1
Název a sídlo chovatele pořádajícího veřejné vystoupení nebo svod

(1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je určen pro Český klub chovatelů lam (dále jen ČKCHL), IČ 26657830, se sídlem Mělčany 4, 518 01 Dobruška.

(2) Žadatel uvedený v odstavci 1 jako organizátor veřejného vystoupení nebo svodu v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat tento Řád ochrany lam při veřejném vystoupení nebo svodu organizovaném Českým klubem chovatelů lam (dále jen „Řád“).


Čl. 2
Účel a cíle Řádu

(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla k předvádění lam při veřejném vystoupení nebo svodu podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu.

Cílem Řádu je vymezit povinnosti odpovědných osob, druhy zvířat, která se mohou svodu a veřejného vystoupení zúčastnit, jaké činnosti lze s nimi provádět a za jakých podmínek.
Pro účely tohoto Řádu se svodem a veřejným vystoupením jsou považovány procházky s lamaterapií a jedno nebo vícedenní pochody s lamami.

Procházkou se rozumí přesun chodce na krátkou vzdálenost v doprovodu lamy s ohlávkou a vodítkem. Lamy jsou zvědavé, přátelské a trpělivě se nechají hladit či vodit, proto jsou vhodné ke kontaktu i s mentálně postiženými lidmi a autistickými dětmi.
Lamaterapie je léčební metoda využívající vlastností lamy. Lama je citlivé zvíře. Nechá se hladit a pomalými pohyby hlavy se přibližuje k obličeji člověka. Tím si získávají jeho důvěru. Lama působí jako prostředník mezi terapeutem a klientem. Svým pozorným, člověka respektujícím a zvědavě odtažitým projevem dokáže většinou přesně dodržet individuální hranice klientů.
Cílem procházky je použít zvíře-lamu k terapii různých skupin lidí. U dětí pomáhají vytvářet důvěru, přispívají k jejich uklidnění a zlepší se také schopnost jejich koncentrace.

Pochodem se rozumí přesun chodce na větší vzdálenost v doprovodu lamy s ohlávkou a vodítkem, nebo i s nosičem. Lama je vhodným společníkem, protože jako rodilý nosič, dokáže odnést náklad , dobře upevněný na nosiči.
Cílem pochodu je kulturně–sportovní činnost v přírodním prostředí za doprovodu zvířete-lamy.

Procházek a pochodů se účastní nejen chovatelé nebo vodiči zvířat ale i jiné osoby např. účastníci lamaterapie, skupina chodců bez zvířat.


(2) Použití lam pro pořádání veřejných vystoupení nebo svodů lam lze jen za podmínek, které jsou v souladu s tímto Řádem.

(3) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat, označení zvířat), nařízením vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat.


Čl. 3
Pořadatel veřejného vystoupení

(1) Odpovědnou osobou, která jako pořadatel odpovídá za přípravu a průběh jednotlivých, veřejných vystoupení, za dodržování a kontrolu zvířat podle tohoto Řádu a zabezpečení ochrany a péče o zvířata, je osoba – člen ČKCHL, vlastnící písemné prohlášení vydané statutárním zástupcem ČKCHL o jeho členství v ČKCHL a platnosti tohoto Řádu.

(2) Pořadatel předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro veřejné vystoupení krajské veterinární správě místně příslušné podle místa konaných vystoupení nebo Městské veterinární správě v Praze. Součástí žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu. Po stanovení veterinárních podmínek a odsouhlasení prohlášení o platnosti Řádu je předkládána žádost o souhlas s pořádáním veřejného vystoupení místně příslušné obci.

(3) Pořadatelem při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat může být pouze osoba, která má takové teoretické a praktické znalosti o zvířatech, aby byla schopna:

 • rozpoznat zjevné příznaky zhoršení zdravotního stavu zvířat,
 • zjistit změny v chování zvířat,
 • určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat,
 • organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení.

Za takovou osobu se podle tohoto Řádu považuje člen ČKCHL.

(4) Pořadatel je oprávněn a povinen

 • seznámit se s platnými právními předpisy na ochranu zvířat, včetně tohoto Řádu a řídit se jimi,
 • kontrolovat dodržování Řádu v místě konání veřejného vystoupení nebo svodu, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností jím stanovených a při zjištění závad neodkladně zjednat nápravu,
 • mít po dobu konání veřejného vystoupení nebo svodu tento Řád a prohlášení statutárního zástupce ČKCHL, viz Čl. 3, odstavec (1), k dispozici v písemné podobě a na vyžádání je předložit účastníkům nebo orgánům ochrany zvířat.

Čl. 4
Druhy zvířat, která se veřejného vystoupení účastní

(1) Řád se vztahuje na dále uvedený počet lam při veřejném vystoupení:

 • maximální počet lam, které může jeden vodič vést propojených ve směru trasy za sebou je 5,
 • maximální počet lam, které se mohou jednoho veřejného vystoupení nebo svodu účastnit, je 200.
 • lama se může účastnit výše uvedených veřejných vystoupení ve věku od 6 měsíců do 20 let.

(2) Lamy lze předvádět celoročně.

(3) K veřejnému vystoupení nebo svodu lze používat jen lamy zdravé a v dobré kondici, není možné používat lamy, které nejsou zvyklé na kontakt s člověkem.

(4) Podle tohoto Řádu se nemůže veřejných vystoupení nebo svodů zúčastnit:

 • lama mladší nebo starší než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku,
 • účast samic současně s dospělými nevykastrovanými samci na akcích uvedených v Čl. 5 se tímto Řádem nepovoluje,
 • březí samice, tři měsíce před porodem a kojící samice do 6 měsíců stáří mláděte,
 • zvíře, pro které by veřejné vystoupení bylo spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením,
 • zvíře fyzicky vyčerpané, nemocné nebo podezřelé z onemocnění,
 • zvíře agresivní vůči lidem nebo zvířatům,
 • zvíře se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. g) zákona na ochranu zvířat, zejména zvířata s poškozenými hlasivkami nebo s použitím jiných prostředků k omezení hlasitých projevů; extrahovanými zuby, a to z jiných než zdravotních důvodů,
 • zvíře, které není ovladatelné vodičem, který jej doprovází,
 • zvíře pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo kterého účastník (chovatel) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění,
 • zvíře přepravené na veřejné vystoupení nebo svod nevhodným způsobem, přepravním prostředkem nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem.


(5) Aktuální seznam zvířat, včetně údajů o počtu, původu a identifikaci zvířat používaných při veřejném vystoupení vede pořadatel a předloží ho na vyžádání orgánům ochrany zvířat.


Čl. 5
Způsob manipulace s lamou, popis a charakteristika

činností prováděných se zvířaty

(1) Seznam činností, prováděných při veřejném vystoupení nebo svodu včetně omezujících podmínek:

 1. Procházka s lamou na ohlávce s vodítkem
  Procházka je určena pro lamy od 6 měsíců. Délka trasy je maximálně 2 km za den.
  Počet přestávek není omezen. Procházka se využívá k pastvě lam a ke kontaktu člověka s lamou. Lama se může hladit pouze na krku, hřbetu a plecích.
 2. Pochod s lamou na ohlávce s vodítkem
  Pochod je určen pro lamy starší než 1 rok. Jeho délka v svislosti na věku zvířete, jeho celkové kondici a tréninku nesmí překročit 16 – 24 km denně. Zvířatům pod tři roky věku se doporučuje nižší hranice tohoto rozmezí. Pořadatel upraví délku trasy podle její náročnosti, strmosti výstupu, počasí a celkové pohody zvířat.
  Přestávky na odpočinek v trvání minimálně 15 minut se organizují maximálně po 2 hodinách pochodu.
 3. Pochod s lamou na ohlávce s vodítkem, nosičem a zátěží
  Pochod je určen pro lamy starší než 2 roky s nosičem bez zátěže nebo s nosičem se zátěží do 15 kg. Délka trasy se stanoví stejně jako v bodu 2 tohoto odstavce.
  Pochod určený pro lamy starší než 3 roky s nosičem s zátěží do ¼ tělesné hmotnosti lamy. Délka trasy se stanoví stejně jako v bodu 2 tohoto odstavce.
  Přestávky na odpočinek v trvání minimálně 15 minut se organizují maximálně po 2 hodinách pochodu.
 4. Vícedenní pochod
  Maximální doba pochodu je 5 dnů.
  Platí podmínky z bodu 2. a 3. tohoto odstavce. Na noc je nutné z lamy odstrojit nosič nebo nosič se zátěží.
  Na noc se ponechává lamě ohlávka s vodíkem pro fixací k umělému nebo přírodnímu bodu , pokud není možnost ustájení bez ohlávky, jako způsob zajištění zvířete proti úniku. Pro případ nepříznivého počasí se využije přírodní či umělý úkryt.

(2) Při výše uvedeném veřejném vystoupení nejsou zvířata nucena k žádným extremním výkonům, lze provádět nasazení a sejmutí ohlávky s vodítkem a nasazení a sejmutí nosiče bez zátěže nebo se zátěží do předepsané hmotnosti. Zvířata jsou v době, kdy se neúčastní pochodu, umístěna v ohradě (dřevěná nebo kovová ohrada o výšce minimálně 150 cm a ploše 2 m² na jedno zvíře) nebo s ohlávkou přes vodítko připnuta k pastevní kotvě s možnosti pohybu ve vymezeném prostoru. Zvířat, která jsou navyklá na kontakt s člověkem, je možné se dotýkat na krku, hřbetu a plecích, pořadatel však musí na takovou činnost dohlížet .

(3) Není povoleno krmit lamy neznámým krmivem. Pro krmení zvířat je možné, aby pořadatel nabídl účastníkům pochodu k zakoupení granule nebo jiné vhodné krmivo, které pak zvířatům mohou pod jeho dohledem podat.

(4) Podle tohoto Řadu jsou zvířata před veřejným vystoupením nebo svodem ve sjednané dny a době přivedena a umístěna v ohradě nebo ve výchozím bodě trasy pochodu, kde pořadatel zvířatům zkontroluje výstroj, jejich počet podle schváleného seznamu a doklady o jejich zdravotním stavu a provede poučení zúčastněných osob s předpisy na ochranu zvířat a tímto Řádem. Dále provede poučení vodičů zvířat o trase, přestávkách a signalizaci v případě potřeby zastavit nebo zajistit zvířatům nucenou přestávku na odpočinek nebo krmení.


Čl. 6
Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění
nebo jinou činnost se zvířaty

(1) Osoba manipulující se zvířetem při veřejném vystoupení nebo svodu odpovídá za to, že při manipulaci použité zařízení, vybavení, výstroj a pomůcky jsou v takovém stavu, aby bylo vyloučeno utrpení zvířete. Při poruše vybavení, výstroje nebo pomůcek, která by mohla způsobit utrpení zvířete, je tato osoba povinna neodkladně ukončit činnost se zvířetem.

(2) Zařízení a vybavení musí umožňovat, aby všechna zvířata mohla být krmena alespoň dvakrát denně. Při pochodu ve skupinách musí mít každé zvíře přístup ke krmivu ve stejné době jako ostatní zvířata ve skupině.

(3) Vybavení a pomůcky ke krmení musí být řešeny a umístěny tak, aby se zabránilo vzniku poranění nebo poškození zvířat, zejména jejich očí a aby zvířata nebyla ohrožena pádem těchto předmětů.

(4) Vybavení napájecími nádobami musí být řešeno tak, aby se snížila na minimum možnost kontaminace výkaly nebo močí, rizika zmrznutí nebo rozlévání vody a předešlo se zranění. Ošetřovatel je udržuje čisté a kontroluje je před každým krmením.

(5) Pomůcky pro lamy:
K veřejnému vystoupení nebo svodu se používají ohlávky z řemene nebo popruhu s plastovou nebo kovovou sponou.
K vedení lam se používá vodítko, tj. popruh nebo lano ukončené karabinou k připnutí za kroužek na ohlávce. Vedení lamy na řetězu nebo drátu za krk není tímto Řádem povoleno.
Pastevní kotva je pomůcka upevněná do země, umožňující zajistit zvíře přes ohlávku a vodítko proti úniku. Kotva umožňuje pohyb zvířete v kruhu o poloměru minimálně 2 m délky vodítka.
Nosič zátěže je dřevěná nebo textilní konstrukce opatřena popruhy se sponami, fixující zátěž (vak, batoh, příruční zavazadlo…) povolené hmotnosti tak, aby nepřekážel zvířeti při chůzi, dýchání a močení.


Čl. 7
Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení provádí

(1) Veřejné vystoupení a svod lam se provádí na volném prostranství, v přírodě. Využívají se také veřejné komunikace, cesty, chodníky s omezeným provozem motorových vozidel.

Procházky a pochody s lamami jsou pořádány v terénu tak, aby jejich trasa byla vedena způsobem zabezpečujícím minimalizaci rizika utrpení zvířat viz Čl. 6, tj. mimo silniční a železniční komunikace, zejména mimo křižování s nimi, mimo průjezdy přes jiná riziková místa, např. oplocení ploty s jednoduchým drátem, lomy, střelnice, místa intenzivní chemizace apod.

(2) Pořadatel v místě veřejného vystoupení před zahájením a v jeho průběhu zajistí:

 • vhodné místo a vybavení pro vykládání zvířat – skládací rampa nesmí mít kluzký povrch, musí být vybavena protiskluzovými lištami, sklon nepřesahuje 20 stupňů,
 • vhodné napájecí nádoby pro jednotlivá zvířata,
 • dostatečný zdroj pitné vody pro lamu minimálně 15 l na den,
 • aby prostor, kterým zvířata procházejí, minimalizoval riziko jejich poranění, bez překážek, které by mohly způsobit poranění zvířat,
 • zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách ( přírodní nebo umělý úkryt),
 • při vícedenním pochodu dostatek vhodného krmiva pro jednotlivá zvířata nebo možnost pastvy,
 • v rozsahu akce odpovídající počet osob, které budou organizačně akci zajišťovat, dále jejich poučení, vybavení potřebnými pracovními pomůckami odpovídajícími dané nebo očekávané situaci, vhodné označení (pořadatelské pásky, uniforma, apod.) a kontrolu jejich činnosti,
 • místo pro případnou izolaci poraněných lam,
 • pomocné prostory a organizuje v nich parkování dopravních prostředků, přepravních přívěsů, pomocného vybavení, apod. tak, aby bylo minimalizováno riziko možného utrpení zvířat, které se účastní akce,
 • vždy před zahájením akce a pak, pokud se zvířata účastní veřejného vystoupení nebo svodu více než jeden den, nejméně jedenkrát denně prohlídku lam a technologického vybavení, používaných pomůcek apod.; v nejkratší možné době odstranění každé zjištěné závady tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život zvířat. K zajištění prohlídky zvířat v kterékoli době musí být připraveno stabilní nebo mobilní osvětlení, které umožní důsledné provedení prohlídky. U svodů trvajících déle než jeden den je třeba organizovat noční službu, která je schopna zajistit péči o pohodu zvířata a jejich bezpečnost.
 • místo při přestávce v pochodu pro odpočinek lam s možností napojení (doporučuje se klidné místo, podle klimatických podmínek s možností využití stínu),
 • pokud doba trvání akce přesahuje 1 den, klidné místo, které je chráněné před nepříznivým působením klimatických vlivů (zastínění, nebo přírodní či umělý přístřešek), kde je možné lamy bezpečně odložit - zabezpečit je proti úniku, zajistit péči o ně, včetně podání krmiva a napájení. Pořadatel v uvedeném případě stanoví osobu, která bude sledovat chování lam v tomto prostoru tak, aby se předešlo jejich případnému poranění nebo jinému utrpení a do prostoru nevstupovaly nepovolané osoby nebo jiná zvířata něž ta, pro které je tento prostor vymezen.

Čl. 8
Přeprava zvířat na veřejná vystoupení

(1) Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 193/2004 Sb. a s předpisy ES zejména Nařízení Rady č.1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení č. 1255/97.

(2) Přeprava zvířat se musí realizovat způsobem, který minimalizuje riziko poranění a utrpení zvířat a zajistí jim pohodu.

(3) Zvířata lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich poranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.
Silniční přeprava lam

Kategorie zvířat Hmotnost zvířat v kg Minimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2
Lamy do 100 0,50 – 1,50
nad 100 Nad 1,50

Poznámka:
Uvedené hodnoty se mohou měnit v závislosti na vzrůstu, tělesném stavu, délce srsti, povětrnostních podmínkách a délce trvání cesty.

(4) Velikost přepravního prostoru pro jednotlivá zvířata je stanovena ve výše uvedené tabulce.

(5) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.

(6) Během vykládky a předvádění zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně.

(7) Osoby, které se zvířaty manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti zacházení se zvířaty.


Čl. 9
Veterinární péče a kontrola dodržování Řádu

(1) Pořadatel zabezpečí na veřejném vystoupení veterinární péči o zvířata včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem. Smluvní veterinář bude na telefonu a v případě potřeby bude pohotově k dispozici.

(2) Dozor nad ochranou zvířat jsou oprávněni vykonávat inspektoři krajské veterinární správy, kteří se pořadateli a chovateli prokáží služebním průkazem.

(3) Chovatel a pořadatel je povinen poskytnout pracovníkům dozoru na ochranu zvířat potřebné doklady, informace, věcnou a osobní pomoc nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně předvedení zvířat na požádání na místo určené pracovníkem provádějícím dozor.


Čl. 10
Poučení osob o ochraně zvířat

(1) Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat o tom, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámí je se zásadami zajištění pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a tohoto Řádu.

(2) Pořadatel zajistí zejména, aby:

 • se zvířaty bylo zacházeno klidně a rozhodně a zvířata měla zajištěnou pohodu, nebyla drážděna nebo týrána a bylo minimalizováno riziko jejich poranění;
 • nepovolané osoby, které nevykonávají službu, neměly přístup do prostor, kde je pečováno o zvířata, nebo kde je vyhrazen prostor pro veřejné vystoupení nebo svod;
 • byl oznámen a kontrolován zákaz krmení zvířat nevhodným krmivem návštěvníky, případně krmení jen vhodným krmivem poskytnutým pořadatelem;
 • osoby manipulující se zvířaty přistupovaly k nemocnému nebo poraněnému zvířeti vždy se zvýšenou opatrností a aby zvláštní pozornost věnovaly přístupu ke zvířatům, která se projevují jako nebezpečná a při zacházení s nimi byly jištěny další osobou;
 • při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí odborně způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených osob;
 • při provádění zvláštních úkonů u neklidných zvířat byly použity vhodné prostředky k fixaci zvířete, nebo podán zklidňující preparát veterinárním lékařem;
 • osoby manipulující se zvířaty věnovaly zvýšenou pozornost zvířatům v situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, braly na vědomí skutečnost, že zvířata obvykle přicházejí do dosud nepoznaného prostředí, nebo mohou projevit obranné reakce, zvýšenou péči je třeba věnovat zvířatům poraněným;
 • osoby manipulující se zvířaty byly informovány o opatřeních v případě mimořádných situací (např. útěk zvířete mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpečily ochranu zvířat před utrpením a vznikem nebezpečných situací;
 • všichni zúčastnění potvrdili, že byli pořadatelem seznámeni s předpisy na ochranu zvířat a tímto Řádem.

Čl. 11
Důvody k zastavení veřejného vystoupení

Pořadatel je oprávněn a povinen:

 1. ukončit činnost v případě nevhodného chování účastníků veřejného vystoupení,
 2. ukončit činnost při nezpůsobilosti terénu, zařízení nebo vybavení pro provoz,
 3. stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z veřejného vystoupení nebo svodu,
 4. zastavit konání veřejného vystoupení nebo svodu při výrazném zhoršení klimatických podmínek, živelné (požár apod.) nebo jiné události, která by mohla způsobit utrpení zvířat,
 5. vyloučit zvíře z veřejného vystoupení nebo svodu v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete;
 6. při důvodném podezření z porušení povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat, jeho prováděcími předpisy nebo tímto Řádem průběh svodu až do provedení nápravy zastavit, nebo osobu, která stanovené podmínky porušila napomenout, případně vyloučit a její zvíře z pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat vyřadit; toto porušení oznámit příslušnému orgánu dozoru nad ochranou zvířat (KVS). Za takové chování se považuje zejména:
  • nadměrné pobízení unaveného zvířete,
  • použití dopingu, nebo odepření zkoušky na doping,
  • nedostatečné ovládání zvířete, nebo jiné hrubé zacházení,
  • pokračování v činnosti s prokazatelně zchromlým zvířetem,
  • použití nedovoleného nebo poškozeného vybavení a výstroje, které mohou způsobit zvířeti utrpení,
  • bití zvířat do hlavy, břicha, pohlavních orgánů a jiných bolestivých míst nebo působení na uvedená místa tlakem, nešetrné údery a kopání zvířat,
  • nucení zvířete k pohybu drcením, kroucením nebo lámáním ocasu, uchopením za očnice nebo uši,
  • používání pomůcek využívajících elektrický impuls nebo chemický účinek,
  • zvedání ležících zvířat tahem za ušní boltce, končetiny nebo ocas, nebo vlečení zvířat za ně.

Čl. 12
Platnost a účinnost Řádu

(1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat; změny tohoto Řádu musí být projednány a schváleny Ústřední komisí pro ochranu zvířat.

(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední komisí na ochranu zvířat.

Registrace chovatele
Registrace zvířete