Stanovy


 1. Název sdružení a poslání sdružení

  Název sdružení zní:

    ČESKÝ KLUB CHOVATELŮ LAM

  podobu názvu a loga sdružení schvaluje Valné shromáždění ze 6.9.2008 prostou většinou hlasů přítomných členů.

  Sídlo sdružení je: Dusilov 384, 396 01 Humpolec

  Český klub chovatelů lam a alpak je otevřené, politicky nezávislé sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.

  Cílem sdružení je:
  1. Zastupování zájmů českých chovatelů lam a alpak při styku se státními, krajskými i místními institucemi a úřady, zemědělskými, ochranářskými i dalšími organizacemi, svazy, sdruženími a školami. Spolupráce s výše jmenovanými.
  2. Zastupování českého chovu lam a alpak v národních a mezinárodních sdruženích a svazech.
  3. Uskutečňování chovatelských opatření, především pak:
   • vedení plemenné knihy,
   • označení a evidence chovných zvířat,
   • plánování, koordinace a provádění chovatelských programů a opatření včetně kontroly užitkovosti,
   • příprava a provádění regionálních, národních i mezinárodních akcí spojených s chovem lam a alpak,
   • poradenská činnost pro členy klubu v otázkách chovatelských i hospodářských,
   • propagace chovu lam a alpak,
   • podpora organizace prodeje a podpora exportu,
  4. Podpora využití lam pro zužitkování vlny, spásání nevyužité pastvy, řízené chovy, terapeutické účely, výcvik, pochody s lamou (lamatrekking), běhání s lamou (lamakros).
  5. Činnost na úseku ochrany přírody a životního prostředí, preventivní a záchranná činnost k udržení jak volně žijících druhů zvířat, tak i druhů a plemen domestikovaných. Výzkumná přírodovědecká práce. Provádění aktivní odborné, vzdělávací a výchovné činnost, zvláště s důrazem na výchovu dětí a mládeže a práci s těmito skupinami, jakož i poradenská činnost, spolupráce s dětskými, mládežnickými a ostatními organizacemi z ČR, zahraničními i mezinárodními. Tohoto cíle bude sdružení dosahovat především těmito prostředky:
   • Vypracováním, přihlášením a realizací preventivních a dalších programů, chov ohrožených druhů v rámci vlastních zařízení.
   • Školením odborných pracovníků.
   • Vydáváním periodických i neperiodických publikací, propagačních materiálů, letáků, apod.
   • Organizováním konferencí, seminářů a besed, kurzů, poznávacích zájezdů, výměn a stáží.


 2. Členství, práva a povinnosti členů sdružení
  1. Členem se může stát každý občan ČR i cizinec (fyzické osoby) a právnické osoby, které mají zájem o činnost ve sdružení a jeho podporu.
  2. Členství ve sdružení je buď řádné, nebo čestné. Řádní členové plně souhlasí s proklamovanými záměry sdružení a aktivně působí v jeho duchu. Čestní členové jsou významné osobnosti z vědeckého, politického a kulturního života.
  3. Členství ve sdružení je individuální nebo kolektivní. Kolektivního člena zastupuje zmocněnec. Zmocnění vzniká na základě písemné plné moci.
  4. Řádní členové mají stejná práva a povinnosti.
   1. Práva řádných členů:
    • účastnit se členské schůze,
    • být informován o činnosti a hospodaření sdružení,
    • přispívat vlastními podněty k činnosti sdružení,
    • nahlížet do záznamů o hospodářském vedení sdružení,
    • volit členy výkonné rady,
    • požadovat písemné potvrzení o splacení členského příspěvku.
   2. Povinnosti řádných členů:
    • řádně a včas platit členské příspěvky,
    • hájit zájmy a programové cíle sdružení,
    • svou vlastní činností přispívat k dobrému jménu sdružení,
    • účastnit se jednání orgánů, do kterých jsou voleni,
    • jednat v souladu se stanovami.
  5. Řádné členství je dobrovolné.
   1. Řádné členství vzniká splacením členského příspěvku v minimální výši 150,- Kč ročně. Doba splatnosti v každém dalším započatém roce po vzniku řádného členství je tři měsíce ode dne vzniku členství.
   2. Řádné členství zaniká:
    • dobrovolným vystoupením,
    • nesplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě,
    • vyloučením člena výkonnou radou.
   3. Řádný člen může být vyloučen, jestliže porušuje závažným způsobem jednotlivá ustanovení stanov sdružení, ačkoliv byl k jejich plnění vyzván a na možnost vyloučení písemně upozorněn. O vyloučení rozhoduje výkonná rada většinou všech hlasů písemným rozhodnutím.
   4. Člen, kterému zaniklo členství ve sdružení podle bodu 5.3, nemá nárok na vrácení členského příspěvku za minulé roky, ani za rok, v němž jeho členství zaniklo.
  6. Čestní členové mají stejná práva a povinnosti.
   1. Čestnými členy se stanou významné osobnosti či subjekty, kteří dobrovolně chtějí svou autoritou podpořit cíle sdružení.
   2. Návrh na přijetí čestného člena může podat každý řádný člen sdružení. O vzniku čestného členství rozhodne výkonná rada většinou hlasů.
   3. Práva čestného člena:
    • být informován o činnostech a akcích sdružení,
    • účastnit se na přípravě a realizaci akcí, projednávání a přípravě materiálů,
    • vznášet připomínky a náměty k činnosti všech orgánů sdružení.
    • dodržovat stanovy sdružení,
    • hájit zájmy a programové cíle sdružení.
   4. Pro zánik čestného členství se obdobně použije ustanovení 5.2 a 5.3.


 3. Orgány sdružení
  Nejvyšším orgánem je Valné shromáždění. Je to shromáždění všech členů. Právo účastnit se zasedání Valného shromáždění mají také všichni čestní členové sdružení. Valné shromáždění je svoláváno Výkonnou radou alespoň jednou za 2 roky. Výkonná rada je povinna svolat Valné shromáždění mimo řádný termín, pokud o to požádají 3/5 řádných členů sdružení. Valné shromáždění rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, pokud se nejedná o zánik sdružení, změnu stanov či změnu složení Výkonné rady. V případě zániku sdružení, změny stanov či změny složení Výkonné rady rozhoduje Valné shromáždění 3/5 většinou hlasů všech přítomných členů sdružení.Valné shromáždění volí Výkonnou radu. Výkonná rada řídí činnost sdružení mezi zasedáními Valného shromáždění. V čele Výkonné rady stojí předseda, volený Výkonnou radou. Předsedu může odvolat Valné shromáždění nadpoloviční většinou hlasů všech členů sdružení. Výkonná rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady. Výkonná rada provádí výklad stanov.

  Právo vystupovat jménem sdružení má pouze předseda Výkonné rady nebo kterýkoli člen sdružení, pověřený Výkonnou radou. Vedoucí jednotlivých projektů mohou veřejně vystupovat v záležitostech konkrétních, jimi vedených projektů.

 4. Právní subjektivita a hospodaření
  1. Právní subjektivitu má sdružení jako celek.
  2. Veškerý majetek sdružení je zahrnut do Fondu sdružení.
  3. Za hospodaření sdružení odpovídá hospodář, volený Výkonnou radou. Příjmy jsou tvořeny:
   • dary, dotacemi, příspěvky či granty fyzických i právnických osob z ČR a zahraničí,
   • členskými příspěvky.


 5. Zánik sdružení
  Sdružení zaniká, pokud o tom rozhodne Valné shromáždění 3/5 většinou shromážděných členů. Výkonná rada je pak povinna provést majetkové vypořádání podle pokynů Valného shromáždění.

Stanovy nabyly účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR 21.4.2005

č.j. VS/1-1/56662/04-R

IČ: 26657830

Registrace chovatele
Registrace zvířete